AAU logo

Første Studieår på TEKNAT & SUND

Velkommen

KÆRE NYE STUDERENDE I ESBJERG


English below

Velkommen til Første Studieår ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet Esbjerg. 

På Første Studieår samles de studerende i grupper efter uddannelsesønske. Du vil blive placeret i en gruppe sammen med andre studerende, der har samme uddannelsesvalg som dig, og du vil få vejledere fra dette uddannelsesområde.

Første undervisningsdag er Mandag den 2. september 2019 kl. 09.00.
 
Vi mødes i kantinen på Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg. Du vil blive modtaget af tutorer (studerende fra 2. og 3. år) og Studentersamfundet Esbjerg vil være vært med en kop kaffe/the og et rundstykke i kantinen. Herefter vil vi alle gå i auditoriet  til formiddagens officielle del. Du vil på selve dagen få udleveret et detaljeret program, men vi kan dog oplyse, at der er lagt et program indtil ca. kl. 16.00 (husk eventuelt madpakke, men vores kantine har åben). Vi afslutter eftermiddagen i "Smuthullet".

Er du rusten i matematikken?

Aalborg Universitet tilbyder et brush-up-kursus i matematik for dig, der skal starte på Det Første Studieår for Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelig Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Faultet den 3. september 2018 (dog ikke studerende inden for studieretningerne Idræt, Informationsteknologi, Informatik, Lægevidenskab, Medialogi, Medicin med Industriel specialisering og Teknoantropologi).

Formålet med at tilbyde dette brush-up intensiv kursus er at klæde dig bedre på til at følge matematikkurserne på Første Studieår.

Vi anbefaler kraftigt, at du følger kurset, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematikkarakterer fra din gymnasieuddannelse, og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

For yderligere information og tilmelding, kan du se mere her: www.brushup.aau.dk

 

Time-/semesterplan m.m. vil blive oplyst d. 2. september, men vi kan dog oplyse, at lektionerne ligger mellem kl. 08.15 - 16.15.

Sportsdag og Rus-kursus

Vi kan endvidere oplyse, at universitetet afholder sportsdag fredag den 13. september med efterfølgende fest om aftenen samt at der fra tirsdag 8. oktober - torsdag 10. oktober incl. vil blive afholdt et Rus-kursus, der vil blive afviklet på en i Jylland beliggende lejrskole (forplejning er for egen regning). Rus-kurset er en del af undervisningsprogrammet på 1. semester. Opholdet på lejrskolen er tilrettelagt som internatkursus (overnatning på stedet).  

Studiestartsprøve

Der er indført studiestartsprøve på mange uddannelser på Aalborg Universitet. Du kan læse mere om studiestartsprøven her.

Moodle

Moodle er det program, som vi bruger til alt kursusmateriale og eksamensplaner mm. Du finder Moodle her www.moodle.aau.dk. Du kan finde videoer til Moodle her - www.its.aau.dk/itstart/

WIFI

Første Studieår giver dig mulighed for trådløs netopkobling. Dette betyder, at det vil være muligt at få adgang til internettet via bærbare computere i en række af vore lokaler og i opholdsarealer. Din uddannelse kræver, at du har eller anskaffer en bærbar computer (du har dog ikke brug for din bærbare på velkomstdagen). VIGTIGT - Anbefaling til valg af computer.
Har du brug for hjælp til IT, kan du besøge siden: www.its.aau.dk     

Du kan finde afleverings- og eksamenstidspunkter, ferie og helligdage, velkomstpjece, bogliste og andre vigtige informationer på vores studiestartshjemmeside. Siden blive løbende opdateret frem til studiestart.

Bøger

Du kan købe dine studiebøger gennem Factum Books

Spørgsmål til SU?

Har du spørgsmål vedrørende Statens Uddannelsesstøtte er du velkommen til at ringe til SU-kontoret http./www.aau.dk/uddannelser/su  mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 12-14 på tlf. 9940 9430.

Har du brug for et kollegieværelse eller andre nyttige oplysninger om Esbjerg klik ind på Studiebyen Esbjerg 

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Henrik Brohus                                 
Uddannelsesleder                      

Dear new students in Esbjerg

Welcome to First Year of Studies for the Technical Faculty of IT and Design, Faculty of Engineering and Science and The Faculty of Medicine at Aalborg University Esbjerg.

At First Year of Studies, the students are gathered in groups according to their educational wishes. You will be placed in a group with other students, who has chosen the same education as you, and you will get supervisors from this field of education.

First teaching day is September 2nd 2019 at 9 o'clock

We will meet in the canteen at Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg. Tutors (students from 2nd and 3rd year) and the Student Society will receive you, and coffee/tea and bread rolls will be served in the canteen. After this, we will all go to the auditorium for the official part of the morning. Detailed programmes will be handed out on the day, however, we can inform you that the programme lasts until around 16.00 o’clock (you might want to bring lunch, but our canteen is also open). We will end the afternoon at “Smuthullet”.

IS YOUR MATH RUSTY?

Aalborg University offers a brush-up course in math for our new students at First Year of Studies for the Technical Faculty of IT and Design, Faculty of Engineering and Science and The Faculty of Medicine on September 2nd 2018 (however, not for the students in the fields of studies; Sports, Information technology, Informatics, Medicine, Medialogy, Medicine with Industrial Specialization and Teknoantropology).

The purpose of offering this intensive brush-up course is to help you to be better able to follow the math courses at First Year of Studies.

We strongly recommend that you follow the course, if you have a grade of 7 or less in math from your secondary education, and/or if your secondary education is a year or more old.

For more information and application, see more here: www.brushup.aau.dk.

You will be informed of the schedule/semester plan etc. on September 2nd, however, we can inform you that all courses are between 08.15-16.15 o’clock.

Sports day and FRESHER’S CAMP

We can inform you, that the university is having a “sports day” on Friday, September 13th, after which there is a party the same evening. From Tuesday October 8th to Thursday October 10th the fresher’s camp is held. It will be held at a camp in Jutland (food etc. is at your own expense). The fresher’s camp is a part of the educational programme on 1st semester. The stay at the camp is organized as a residential course (overnight on site).

COMMENCEMENT OF STUDIES EXAM

A commencement of studies exam has been introduced to many studies at Aalborg University. You can read more about it here.

MOODLE

Moodle is the programme, we use for all course material, exam schedules etc. You can find Moodle here: www.moodle.aau.dk. You can find videos for Moodle here: https://www.en.its.aau.dk/it-start.

WIFI

First Year of Studies gives you the opportunity for wireless Internet connection. This means, that you will have access to the Internet through a laptop in our rooms and study areas. Your education requires you to have or acquire a laptop. (However, you do not need your laptop on your first day). IMPORTANT - Recommendations for your new computer.
If you need help with IT, you can visit this page: https://www.en.its.aau.dk/.

You can find deadlines for hand-ins and times for exams, holidays, welcome book, booklist and other important information on our study start page. The page is updated continually until the first day of study.

BOOKS

You can buy study books through Factum Books (factumbooks.dk). 

QUESTIONS REGARDING SU?

If you have questions regarding the State Educational Support, you are welcome to contact the SU-office - https://www.en.aau.dk/education/su – between 12-14 (Wednesdays are closed) on phone number 9940 9430.

If you have questions regarding the State Educational Support, you are welcome to contact the SU-office - https://www.en.aau.dk/education/su – between 12-14 (Wednesdays are closed) on phone number 9940 9430.

HOUSING

If you need a dorm room or other useful information about Esbjerg, go visit Studiebyen Esbjerg.

We look forward to seeing you!

Yours sincerely

Henrik Brohus                          
Head of education