AAU logo

Første Studieår på TEKNAT & SUND

Velkommen

Kære nye studerende på Første Studieår i Aalborg


English below

Velkommen til Første Studieår for Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

På Første Studieår samles de studerende i grupper efter uddannelsesønske. Du vil blive placeret i en gruppe sammen med andre studerende, der har samme uddannelsesvalg som dig, og du vil få vejledere fra dette uddannelsesområde. 

Er du rusten i matematiKken? 

Aalborg Universitet tilbyder et brush-up kursus i matematik for dig, der skal starte på Det Første Studieår for Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 2. september 2019 (dog ikke studerende inden for studieretningerne Idræt, Informationsteknologi, Informatik, Lægevidenskab, Medialogi, Medicin med Industriel specialisering og Teknoantropologi). 

Formålet med at tilbyde dette brush-up intensiv kursus er at klæde dig bedre på til at følge matematikkurserne på Første Studieår. 

Vi anbefaler kraftigt, at du følger kurset, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematikkarakterer fra din gymnasieuddannelse, og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

For yderligere information og tilmelding, kan du se mere her: www.brushup.aau.dk 

Studiestartsprøve

Der er indført studiestartsprøve på mange uddannelser på Aalborg Universitet. Du kan læse mere om studiestartsprøven her.

Rus-kursus

I ugerne 40/41 vil der blive afholdt et Rus-kursus á 2½ dages varighed i en hytte i Jylland. Første hold af studerende tager af sted fra mandag - onsdag. Andet hold tager af sted fra onsdag - fredag - se i jeres skema. Rus-kurset er en del af undervisningsprogrammet på 1. semester. Opholdet i hytten er tilrettelagt som internatkursus (overnatning på stedet).  

Moodle

Moodle er det program, som vi bruger til alt kursusmateriale og eksamensplaner mm. Du finder Moodle her www.moodle.aau.dk. Du kan finde videoer til Moodle her - https://www.its.aau.dk/itstart/

WIFI

Første Studieår giver dig mulighed for trådløs netopkobling. Dette betyder, at der vil være adgang til internettet via bærbare computere i vores lokaler og i opholdsarealer. Din uddannelse kræver, at du har eller anskaffer en bærbar computer
(du har dog ikke brug for din bærbare på velkomstdagen). Vigtigt - Anbefaling til valg af computer. Har du brug for hjælp til IT, kan du besøge siden: www.its.aau.dk/itstart 

Bøger

Du kan købe dine studiebøger gennem Factum Books (www.factumbooks.dk). 

Spørgsmål til SU?

Har du spørgsmål vedrørende Statens Uddannelsesstøtte, er du velkommen til at ringe til SU-kontoret - http://www.aau.dk/uddannelser/su - mandag, tirsdag og torsdag mellem 12-14  på tlf. 9940 9430.

Søger du en bolig?

Har du brug for at kollegieværelse eller privat værelse i Aalborg, kan du henvende dig til AKU-Aalborg - http://www.aku-aalborg.dk/.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Henrik Brohus
Uddannelsesleder
Juli 2019

Dear new students at First Year of Studies in Aalborg

Welcome to First Year of Studies for the Technical Faculty of IT and Design (TECH), Faculty of Engineering and Science (ENG) and The Faculty of Medicine (SUND) at Aalborg University.

At First Year of Studies, the students are gathered in groups according to their educational wishes. You will be placed in a group with other students, who has chosen the same education as you, and you will get supervisors from this field of education.

IS YOUR MATH RUSTY?

Aalborg University offers a brush-up course in math for our new students at First Year of Studies for the Technical Faculty of IT and Design, Faculty of Engineering and Science and The Faculty of Medicine on September 2rd 2018 (however, not for the students in the fields of studies; Sports, Medialogy, Informatics, Medicine with Industrial Specialization and Teknoantropology).

The purpose of offering this intensive brush-up course is to help you to be better able to follow the math courses at First Year of Studies.

We strongly recommend that you follow the course, if you have a grade of 7 or less in math from your secondary education, and/or if your secondary education is a year or more old.

For more information and application, see more here: www.brushup.aau.dk.

COMMENCEMENT OF STUDIES EXAM

A commencement of studies exam has been introduced to many studies at Aalborg University. You can read more about it here.

FRESHER’S CAMP

There will be a fresher’s camp in the weeks 40/41, lasting 2½ days in a cabin in Jutland. You will either go from Monday-Wednesday or from Wednesday-Friday – check your schedule. The fresher’s camp is a part of the educational programme on 1st semester. The stay in the cabin is organized as a residential course (overnight on site).

MOODLE

Moodle is the programme, we use for all course material, exam schedules etc. You can find Moodle here: www.moodle.aau.dk. You can find videos for Moodle here: https://www.en.its.aau.dk/it-start.

WIFI

First Year of Studies gives you the opportunity for wireless Internet connection. This means, that you will have access to the Internet through a laptop in our rooms and study areas. Your education requires you to have or acquire a laptop. (However, you do not need your laptop on your first day). IMPORTANT - Recommendations for your new computer
If you need help with IT, you can visit this page:  https://www.en.its.aau.dk/.

BOOKS

You can buy study books through Factum Books (www.factumbooks.dk). 

QUESTIONS REGARDING SU?

If you have questions regarding the State Educational Support, you are welcome to contact the SU-office - https://www.en.aau.dk/education/su – between 12-14 (Wednesdays are closed) on phone number 9940 9430.

ARE YOU LOOKING FOR A PLACE TO LIVE?

If you need a dorm room or private room in Aalborg, you can contact AKU-Aalborg - http://www.aku-aalborg.dk/eng/forside/.

We look forward to seeing you!

Yours sincerely

Henrik Brohus
Head of education
July 2019

Menu - Studiestart Aalborg