AAU logo

Første Studieår på TEKNAT & SUND

Studiestartsprøve 2019

Studiestartsprøve 2019

Studiestartsprøve

KUN FOR DISSE UDDANNELSER:
AALBORG:
Biologi, Bioteknologi, Kemi, Kemiteknologi, Miljøvidenskab, Byggeri og Anlæg, Energi/Bæredygtig energiteknik, Fysik, Globale Forretningssystemer/Eksportteknologi, Nanoteknologi, Maskin og Produktion/Maskinteknik, Matematik, Matematik-økonomi, Matematik-Teknologi, Elektronik og IT samt Internetteknologier og Computersystemer, Produkt- og Designpsykologi, Robotics, Medialogy og Teknoantropologi.

ESBJERG:
applied industrial electronics, Bygge- og Anlægskonstruktion, Energi, Kemi og Bioteknologi/Chrmical Engineering aND Biotechnology, Maskinkonstruktion.

KØBENHAVN:
Medialogy, Landinspektør og teknoantropologi.

English version below.

Studerende på 1. semester af bachelor- og diplomingeniøruddannelserne under ovenstående uddannelser skal bestå en studiestartsprøve.

Prøven afholdes i løbet af de første uger i september efter studiestart. Den er uden hjælpemidler. Studiestartsprøven bestås ved personligt fremmøde og når den er besvaret og afleveret.

Formålet med studiestartsprøven er bl.a. at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen, og nye studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven afdækker eksempelvis grundlaget for studievalget samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Samtidig har studiestartsprøven til formål at lave en matematikscreening, der hjælper os med at afdække de studerendes matematiske færdigheder med henblik på eventuelt at foreslå områder, der kan forbedres ved deltagelse i særlige kurser, fx Math101. Prøven vil således indeholde en sektion med en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget (spørgeskema) samt en sektion med en række spørgsmål i forskellige matematiske discipliner (quiz). Den studerende vil efter at have gennemført studiestartsprøven kunne gennemgå sine svar og se de rigtige svar.

Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

_________________________________________________________________________________________________

Commencement of Studies Exam

1st semester students on bachelor and bachelor of engineering programmes under the above mentioned study programmes in Aalborg, Esbjerg and Copenhagen must attend and pass a commencement of studies exam.

The exam will be held within the first weeks of September. The exam is without exam aids. The commencement of studies exam is passed by showing up and when it has been answered and submitted.

The purpose of the commencement of studies exam is, among other things, to ascertain whether students have actually commenced their studies, and new students must therefore attend and pass the commencement of studies exam in order to continue their studies. The commencement of studies exam will e.g. show the reasons for the choice of study programme and the students’ expectations of and motivation towards the study programme. At the same time the purpose of the commencement of studies exam is to screen the mathematical skills of the new students in order to - if necessary - suggest areas which can be improved by attending special courses, e.g. Math101. The exam will thus include a section with general questions about the student’s expectations of the study programme and the reasons for the choice of study programme (questionnaire) and a section with mathematical questions (quiz). Having submitted the commencement of studies exam the student will be able to go through his or hers answers and see the correct answers.

If the students do not participate in or pass the commencement of studies exam, the students must participate in and pass the re-exam. If the commencement of studies exam or the re-exam is not passed, the students will be discharged from their studies by October 1st. The study board may grant a dispensation from the rules concerning the commencement of studies exam only when exceptional circumstances apply.