Første Studieår på ENG og TECH Fakulteterne

Laboratorier og Makerroom Aalborg

Velkomst til laboratorier og værksteder

Første Studieår i Aalborg har et bredt udvalg af laboratorier og værksteder, som er tilgængelig for de studerende på 1. studieår.

Klik på det laboratorie eller værksted på nedenstående liste, for at få yderligere oplysninger om indholdet.

 • +

  AFM-laboratorium

   

                                 

  AFM-laboratoriet er primært til studerende på Fysik/Nano studiet.

  AFM-mikroskopet er et Nanosurf type E-AFM monteret på et Herzan aktiv vibrations isolations system type AVI 90-M. 

  AFM-mikroskopet må først benyttes efter forudgående kursus/instruktion.

  Adgang til AFM-laboratoriet fås ved henvendelse til laboratorieansvarlig.

  Laboratoriets adresse er: Strandvejen 12-14 rum K4 (kælder)

  Laboratoriesansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

   

  Generelle Sikkerhedsregler/ General Safety Rules

  Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratorierne og værkstederne på Badehusvej/Strandvejen  (Badehusvej 13 rum B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 samt Strandvejen 12-14 rum K4).

  Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6, 813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf er det besluttet at følgende regler skal følges:

  • Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.
  • Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.
  • Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.
  • Der SKAL vises generel ansvarlighed i laboratorierne og på værkstederne.
  • Studerende, der udfører praktiske øvelser eller forsøg af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af arbejdsmiljøloven, og uddannelsesinstitutionen har derfor ansvaret for, at arbejdet (øvelserne og forsøgene) foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.
  • Instruktioner og brugsanvisninger for anvendte apparater og instrumenter skal følges.
  • Udstyr og værktøj må ikke fjernes fra laboratorierne og værkstederne.
  • Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation hos laboratoriepersonalet.
  • Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.
  • Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).
  • Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.
  • Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.
  • Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.
  • Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.), må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og/eller vejlederen.
  • Man må ikke kigge direkte ind i LASER’e eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).
  • Det anbefales kraftigt, at have en ansvarsforsikring.
  • Man må ikke arbejde i laboratoriet alene (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder).

  Grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning.

  English

  Rules for exercises and project work in the laboratories and workshops at Badehusvej/Strandvejen. (Badehusvej 13 room B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 and Strandvejen 12-14 room K4)

  The rules in the power current declaration (Section 6, 813) for ”Installations in electrical control rooms” applies for the laboratories. Consequently, it has been decided that the following rules must be observed in the laboratories And workshops:

  • If the is on, at the laboratory installations, everybody present in the room must be Instructed/Skilled personnel, meaning that everybody must have read the below mentioned rules, and been introduced to the laboratory.
  • The user must know where the main switch and emergency stop is placed.
  • The emergency stop must only be used in emergency situations. The laboratory personnel must be informed if the emergency stop has been activated, before work can be resumed.
  • Absolutely no horseplay. Always act with responsibility in the laboratories and workshops.
  • Students performing practical exercises or tests are covered by the Danish Working Environment Act (Arbejdsmiljøloven) and AAU has the responsibility for making sure the exercises and tests are carried out in a safe, healthy and secure way.
  • Do NOT remove any equipment and tools from the laboratories and workshops.
  • Instructions and manuals for tools and instruments must be followed.
  • Defect/damaged parts must be handed over to the laboratory personnel for repair.
  • It is not allowed to work with direct current voltage (DC) above 60 V.
  • It is not allowed to work with alternating current (AC) above 25 V (root mean square value, RMS).
  • It is allowed only to use the equipment (instruments, cables, test sticks etc.) belonging to the laboratory, unless the laboratory personnel or the user’s supervisor has approved.
  • The laboratory and each single workplace must be clean and tidy at any time. It is not allowed to leave instrument or test cables in an installation that is not connected in both ends.
  • If a person gets an electric shock, this must be reported to the laboratory personnel, also even though there is no visible personal injury.
  • Laboratory work that may cause special danger (mechanical, chemical, explosion danger etc.) must only be carried out after permission from laboratory personnel and supervisor.
  • You must never look directly into LASERs or infrared light emitting diodes (the protection mechanism of the eye does not react on infrared light).
  • It is strongly recommendable to have a liability insurance.
  • It is not allowed to work alone in the laboratory (It is possible to make a dispensation after agreement with the supervisor).

  Severe neglect of the rules may induce expulsion.                                                          ¨

 • +

  Elektroniklaboratorium

  Elektroniklaboratoriet er primært for studerende fra EIT, ITC, PDP og ROB.

  I laboratoriet er der et bredt udvalg af måleinstrumenter, strømforsyninger, generatorer osv. Udstyr må ikke fjernes fra laboratoriet uden en konkret aftale med den laboratorieansvarlige. Hvis du opdager defekt udstyr, skal du meddele det til den laboratorieansvarlige, som sørger for reparation eller udskiftning. Hvis der er behov for instrumenter, der ikke findes i laboratoriet er der mulighed for at låne instrumenter fra andre laboratorier via vejlederen. Efter aftale med vejledere og laboratoriepersonale kan specielle opgaver foregå i andre laboratorier (Institut for Elektroniske Systemer, Fredrik Bajers Vej 7 og Niels Jernes Vej 12).

  I laboratoriet er et udvalg af standard komponenter såsom modstande, kondensatorer, IC’er, dioder, spændingsregulatorer osv. Flere komponenter kan fås hos den laboratorieansvarlige, som også udlåner værktøjskasser med skævbider, spidstang, skruetrækkere m.v.. Et større udvalg af komponenter findes på http://www.komponenten.es.aau.dk/. Der er normalt 1 dags leveringstid via intern post. Specielle komponenter kan købes, men der kan være problemer med leveringstid, minimalt styktal m.v. Anvendelse af dyre komponenter skal godkendes af den laboratorieansvarlige og -/ eller af vejlederen. Husk i alle tilfælde at diskutere komponentvalg med vejlederen.

  Adgang til elektroniklaboratoriet fås ved henvendelse til laboratorieansvarlig.

  Laboratoriets adresse er: Badehusvej 13 rum B233

  Laboratoriesansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

   

  Generelle Sikkerhedsregler / general safety rules

  Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratoriet på Badehusvej 13 B233

  Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6, 813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf har sikkerhedsudvalget for Institut for Elektroniske Systemer besluttet, at følgende regler skal efterleves i laboratoriet Badehusvej 13 B233:

  • Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.
  • Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.
  • Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.
  • Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation hos laboratoriepersonalet.
  • Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.
  • Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).
  • Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.
  • Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.
  • Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.
  • Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.) må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og/eller vejlederen.
  • Man må ikke kigge direkte ind i LASER eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).
  • Elektrolytkondensatorer må maksimalt tilføres den spænding de er mærket til, og med den rigtige polaritet.
  • Ved lodning skal der anvendes udsugning.
  • Det anbefales kraftigt, at have en ansvarsforsikring.
  • Man må ikke arbejde i laboratoriet alene (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder).

  Grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning.

  English

  Rules for exercises and project work in the laboratory at Badehusvej 13 B233

  The rules in the power current declaration (Section 6, 813) for ”Installations in electrical control rooms” applies for the laboratories. Consequently, it has been decided by the health and safety committee at the Department of Electronic Systems that the following rules must be observed in the laboratories at I8/IES:

  • If the is on, at the laboratory installations, everybody present in the room must be Instructed/Skilled personnel, meaning that everybody must have read the below mentioned rules, and been introduced to the laboratory.
  • The user must know where the main switch and emergency stop is placed.
  • The emergency stop must only be used in emergency situations. The laboratory personnel must be informed if the emergency stop has been activated, before work can be resumed.
  • Defect/damaged parts must be handed over to the laboratory personnel for repair.
  • It is not allowed to work with direct current voltage (DC) above 60 V.
  • It is not allowed to work with alternating current (AC) above 25 V (root mean square value, RMS).
  • It is allowed only to use the equipment (instruments, cables, test sticks etc.) belonging to the laboratory, unless the laboratory personnel or the user’s supervisor has approved.
  • The laboratory and each single workplace must be clean and tidy at any time. It is not al-lowed to  
  • If a person gets an electric shock, this must be reported to the laboratory personnel, also even though there is no visible personal injury.
  • Laboratory work that may cause special danger (mechanical, chemical, explosion danger etc.) must only be carried out after permission from laboratory personnel and supervisor.
  • You must never look directly into LASERs or infrared light emitting diodes (the protection mechanism of the eye does not react on infrared light).
  • Electrolytic capacitors must not be supplied with higher voltage than they are labeled and only with correct polarity.
  • Soldering must only take place at workplaces with an exhaust device.
  • It is strongly recommendable to have a liability insurance.
  • It is not allowed to work alone in the laboratory (It is possible to make a dispensation after agreement with the supervisor).

  Severe neglect of the rules may induce expulsion.

 • +

  Energilaboratorium

   

                 

  Energilaboratoriet er primært til studerende på Energi studiet.

  Der findes 2 stk. AC motorstyringer med en DC motor monteret som belastning og diverse elektroniske måleinstrumenter i laboratoriet.

  Udstyr til forsøg kan lånes ved henvendelse til laboratorieansvarlig.

  Adgang til energilaboratoriet fås ved henvendelse til laboratorieansvarlig.

  Laboratoriets adresse er: Badehusvej 13 rum B237

  Laboratoriesansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

  Generelle Sikkerhedsregler/ General Safety Rules

  Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratorierne og værkstederne på Badehusvej/Strandvejen  (Badehusvej 13 rum B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 samt Strandvejen 12-14 rum K4).

  Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6, 813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf er det besluttet at følgende regler skal følges:

  • Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.
  • Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.
  • Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.
  • Der SKAL vises generel ansvarlighed i laboratorierne og på værkstederne.
  • Studerende, der udfører praktiske øvelser eller forsøg af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af arbejdsmiljøloven, og uddannelsesinstitutionen har derfor ansvaret for, at arbejdet (øvelserne og forsøgene) foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.
  • Instruktioner og brugsanvisninger for anvendte apparater og instrumenter skal følges.
  • Udstyr og værktøj må ikke fjernes fra laboratorierne og værkstederne.
  • Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation hos laboratoriepersonalet.
  • Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.
  • Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).
  • Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.
  • Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.
  • Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.
  • Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.), må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og/eller vejlederen.
  • Man må ikke kigge direkte ind i LASER’e eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).
  • Det anbefales kraftigt, at have en ansvarsforsikring.
  • Man må ikke arbejde i laboratoriet alene (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder).

  Grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning.

  English

  Rules for exercises and project work in the laboratories and workshops at Badehusvej/Strandvejen. (Badehusvej 13 room B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 and Strandvejen 12-14 room K4).

  The rules in the power current declaration (Section 6, 813) for ”Installations in electrical control rooms” applies for the laboratories. Consequently, it has been decided that the following rules must be observed in the laboratories And workshops:

  • If the is on, at the laboratory installations, everybody present in the room must be Instructed/Skilled personnel, meaning that everybody must have read the below mentioned rules, and been introduced to the laboratory.
  • The user must know where the main switch and emergency stop is placed.
  • The emergency stop must only be used in emergency situations. The laboratory personnel must be informed if the emergency stop has been activated, before work can be resumed.
  • Absolutely no horseplay. Always act with responsibility in the laboratories and workshops.
  • Students performing practical exercises or tests are covered by the Danish Working Environment Act (Arbejdsmiljøloven) and AAU has the responsibility for making sure the exercises and tests are carried out in a safe, healthy and secure way.
  • Do NOT remove any equipment and tools from the laboratories and workshops.
  • Instructions and manuals for tools and instruments must be followed.
  • Defect/damaged parts must be handed over to the laboratory personnel for repair.
  • It is not allowed to work with direct current voltage (DC) above 60 V.
  • It is not allowed to work with alternating current (AC) above 25 V (root mean square value, RMS).
  • It is allowed only to use the equipment (instruments, cables, test sticks etc.) belonging to the laboratory, unless the laboratory personnel or the user’s supervisor has approved.
  • The laboratory and each single workplace must be clean and tidy at any time. It is not allowed to leave instrument or test cables in an installation that is not connected in both ends.
  • If a person gets an electric shock, this must be reported to the laboratory personnel, also even though there is no visible personal injury.
  • Laboratory work that may cause special danger (mechanical, chemical, explosion danger etc.) must only be carried out after permission from laboratory personnel and supervisor.
  • You must never look directly into LASERs or infrared light emitting diodes (the protection mechanism of the eye does not react on infrared light).
  • It is strongly recommendable to have a liability insurance.
  • It is not allowed to work alone in the laboratory (It is possible to make a dispensation after agreement with the supervisor).

  Severe neglect of the rules may induce expulsion.                                                         

 • +

  Fysiklaboratorium

         

  I fysiklaboratoriet er der mulighed for at lave forsøg indenfor mekanisk fysik, energi, lys, lyd, el, osv.

   

  Udstyr til forsøgene kan lånes ved henvendelse til laboratorieansvarlig.

  Adgang til fysiklaboratoriet fås ved henvendelse til laboratorieansvarlig.

  Laboratoriets adresse er: Badehusvej 13 rum B245

  Laboratoriesansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

  Generelle Sikkerhedsregler/ General Safety Rules

  Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratorierne og værkstederne på Badehusvej/Strandvejen  (Badehusvej 13 rum B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 samt Strandvejen 12-14 rum K4).

  Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6, 813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf er det besluttet at følgende regler skal følges:

  • Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.
  • Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.
  • Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.
  • Der SKAL vises generel ansvarlighed i laboratorierne og på værkstederne.
  • Studerende, der udfører praktiske øvelser eller forsøg af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af arbejdsmiljøloven, og uddannelsesinstitutionen har derfor ansvaret for, at arbejdet (øvelserne og forsøgene) foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.
  • Instruktioner og brugsanvisninger for anvendte apparater og instrumenter skal følges.
  • Udstyr og værktøj må ikke fjernes fra laboratorierne og værkstederne.
  • Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation hos laboratoriepersonalet.
  • Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.
  • Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).
  • Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.
  • Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.
  • Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.
  • Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.), må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og/eller vejlederen.
  • Man må ikke kigge direkte ind i LASER’e eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).
  • Det anbefales kraftigt, at have en ansvarsforsikring.
  • Man må ikke arbejde i laboratoriet alene (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder).

  Grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning.

  English

  Rules for exercises and project work in the laboratories and workshops at Badehusvej/Strandvejen. (Badehusvej 13 room B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 and Strandvejen 12-14 room K4)

  The rules in the power current declaration (Section 6, 813) for ”Installations in electrical control rooms” applies for the laboratories. Consequently, it has been decided that the following rules must be observed in the laboratories And workshops:

  • If the is on, at the laboratory installations, everybody present in the room must be Instructed/Skilled personnel, meaning that everybody must have read the below mentioned rules, and been introduced to the laboratory.
  • The user must know where the main switch and emergency stop is placed.
  • The emergency stop must only be used in emergency situations. The laboratory personnel must be informed if the emergency stop has been activated, before work can be resumed.
  • Absolutely no horseplay. Always act with responsibility in the laboratories and workshops.
  • Students performing practical exercises or tests are covered by the Danish Working Environment Act (Arbejdsmiljøloven) and AAU has the responsibility for making sure the exercises and tests are carried out in a safe, healthy and secure way.
  • Do NOT remove any equipment and tools from the laboratories and workshops.
  • Instructions and manuals for tools and instruments must be followed.
  • Defect/damaged parts must be handed over to the laboratory personnel for repair.
  • It is not allowed to work with direct current voltage (DC) above 60 V.
  • It is not allowed to work with alternating current (AC) above 25 V (root mean square value, RMS).
  • It is allowed only to use the equipment (instruments, cables, test sticks etc.) belonging to the laboratory, unless the laboratory personnel or the user’s supervisor has approved.
  • The laboratory and each single workplace must be clean and tidy at any time. It is not allowed to leave instrument or test cables in an installation that is not connected in both ends.
  • If a person gets an electric shock, this must be reported to the laboratory personnel, also even though there is no visible personal injury.
  • Laboratory work that may cause special danger (mechanical, chemical, explosion danger etc.) must only be carried out after permission from laboratory personnel and supervisor.
  • You must never look directly into LASERs or infrared light emitting diodes (the protection mechanism of the eye does not react on infrared light).
  • It is strongly recommendable to have a liability insurance.
  • It is not allowed to work alone in the laboratory (It is possible to make a dispensation after agreement with the supervisor).

  Severe neglect of the rules may induce expulsion.                                                         

 • +

  Kemilaboratorium

     

  Laboratoriet råder over alle nødvendige faciliteter for at udføre både biologiske og kemiske forsøg.

   

  Arbejde i kemilaboratoriet skal foregå i samarbejde med laboratoriepersonalet.

   

  Adgang til kemi laboratoriet fås ved henvendelse til laboratorieansvarlig.

  Laboratoriets adresse er: Badehusvej 13 rum B257

  Laboratoriesansvarlig: Helle Blendstrup, hb@bio.aau.dk, telefon 99 40 99 37

   

 • +

  Lysmikroskopilaboratorium

   

                        

   

  Lysmikroskopilaboratoriet er primært til studerende på Fysik/Nano studiet.

  Lysmikroskopet er Zeiss Axioskop 2 Plus med et Infinity kamera monteret. Der er 10x, 20x, 40x og 100x linser samt en analyzer/polarizer monteret på mikroskopet.  

  Adgang til lysmikroskopilaboratoriet fås ved henvendelse til laboratorieansvarlig.

  Laboratoriets adresse er: Badehusvej 13 rum B235

  Laboratoriesansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

   

  Generelle Sikkerhedsregler/ General Safety Rules

  Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratorierne og værkstederne på Badehusvej/Strandvejen  (Badehusvej 13 rum B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 samt Strandvejen 12-14 rum K4).

  Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6, 813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf er det besluttet at følgende regler skal følges:

  • Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.
  • Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.
  • Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.
  • Der SKAL vises generel ansvarlighed i laboratorierne og på værkstederne.
  • Studerende, der udfører praktiske øvelser eller forsøg af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af arbejdsmiljøloven, og uddannelsesinstitutionen har derfor ansvaret for, at arbejdet (øvelserne og forsøgene) foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.
  • Instruktioner og brugsanvisninger for anvendte apparater og instrumenter skal følges.
  • Udstyr og værktøj må ikke fjernes fra laboratorierne og værkstederne.
  • Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation hos laboratoriepersonalet.
  • Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.
  • Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).
  • Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.
  • Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.
  • Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.
  • Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.), må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og/eller vejlederen.
  • Man må ikke kigge direkte ind i LASER’e eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).
  • Det anbefales kraftigt, at have en ansvarsforsikring.
  • Man må ikke arbejde i laboratoriet alene (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder).

  Grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning.

  English

  Rules for exercises and project work in the laboratories and workshops at Badehusvej/Strandvejen. (Badehusvej 13 room B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 and Strandvejen 12-14 room K4)

  The rules in the power current declaration (Section 6, 813) for ”Installations in electrical control rooms” applies for the laboratories. Consequently, it has been decided that the following rules must be observed in the laboratories And workshops:

  • If the is on, at the laboratory installations, everybody present in the room must be Instructed/Skilled personnel, meaning that everybody must have read the below mentioned rules, and been introduced to the laboratory.
  • The user must know where the main switch and emergency stop is placed.
  • The emergency stop must only be used in emergency situations. The laboratory personnel must be informed if the emergency stop has been activated, before work can be resumed.
  • Absolutely no horseplay. Always act with responsibility in the laboratories and workshops.
  • Students performing practical exercises or tests are covered by the Danish Working Environment Act (Arbejdsmiljøloven) and AAU has the responsibility for making sure the exercises and tests are carried out in a safe, healthy and secure way.
  • Do NOT remove any equipment and tools from the laboratories and workshops.
  • Instructions and manuals for tools and instruments must be followed.
  • Defect/damaged parts must be handed over to the laboratory personnel for repair.
  • It is not allowed to work with direct current voltage (DC) above 60 V.
  • It is not allowed to work with alternating current (AC) above 25 V (root mean square value, RMS).
  • It is allowed only to use the equipment (instruments, cables, test sticks etc.) belonging to the laboratory, unless the laboratory personnel or the user’s supervisor has approved.
  • The laboratory and each single workplace must be clean and tidy at any time. It is not allowed to leave instrument or test cables in an installation that is not connected in both ends.
  • If a person gets an electric shock, this must be reported to the laboratory personnel, also even though there is no visible personal injury.
  • Laboratory work that may cause special danger (mechanical, chemical, explosion danger etc.) must only be carried out after permission from laboratory personnel and supervisor.
  • You must never look directly into LASERs or infrared light emitting diodes (the protection mechanism of the eye does not react on infrared light).
  • It is strongly recommendable to have a liability insurance.
  • It is not allowed to work alone in the laboratory (It is possible to make a dispensation after agreement with the supervisor).

  Severe neglect of the rules may induce expulsion. 

 • +

  Makerroom

     

  I dette rum findes offentligt tilgængelige PC'ere med netværksadgang, Laserskærere, Plottere og 3D-printere.
  For at kunne bruge vores laserskærer og 3D-printere, skal I have en introduktion hertil.

   

  Laboratoriesansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

 • +

  Male-/sprøjtekabine

    

  Der er mulighed for at sprøjtemale modeller med spraydåser. Spraydåserne skal de studerende selv købe. HUSK at købe spraymaling med så lav MAL kode som muligt (Se Regler for anvendelse af sprøjtekabine).

   

  Der er altid adgang til sprøjtekabinen.

   

  Sprøjtekabinens adresse er: Badehusvej 13 rum B315

  Værkstedsansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

   

  Regler for anvendelse af sprøjtekabinen

  1. Tænd for udsugningen og sæt den på max (sidder over vasken) og vent til udsugningen har stabiliseret sig. Check at kontrollampen på væggen bag kabinen slukker.
  2. Benyt værnemidler efter MAL kode tabellen:

   MAL koder:
   Tallet foran bindestregen

   00-x, 0-x, 1-x og 2-x:  Sprøjtemaling kun i sprøjtekabine.  
                                        (ikke behov for åndedrætsværn og briller)

   3-x og 4-x:                   Sprøjtemaling kun i sprøjtekabine.
                                        Åndedrætsværn og briller påkrævet.
                                        Bør undgå at bruge 4-x!

   5-x:                 Ikke tilladt.

   Tallet efter bindestregen

   x-1, x-2 og x-3:  Handsker, kittel og sprøjtekabine ved brug af spray.
   x-4, x-5 og x-6:  Handsker, kittel,  beskyttelsesbriller og sprøjtekabine ved brug af spray.
    
  3. Placer emnet 30 cm fra forkanten af sprøjtekabinen.
  4. Sprøjt kun ind i sprøjtekabinen.
  5. Affald placeres i skraldespanden.

  Kontakt Værkstedsansvarlig: Flemming Kristoffersen i lokale B243 tlf. 9940 9758 hvis der opstår problemer.

 • +

  Malerværksted

   

        

  Der findes følgende udstyr i malerværkstedet:

  Diverse malegrej, skumskærer, en elektrisk dekupørsav og diverse håndværktøj.

  Derudover findes der forskellige former for maling i begrænset mængder. Øvrig maling skal de studerende selv købe.

  Adgang til værkstedet fås ved henvendelse til værkstedsansvarlig.

  Det er muligt at få adgang til værkstedet via studiekortet. Kontakt værkstedsansvarlig for at få oprettet adgang.

  Malerværkstedets adresse er: Badehusvej 13 rum B248

  Laboratoriesansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

   

  Generelle Sikkerhedsregler/ General Safety Rules

  Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratorierne og værkstederne på Badehusvej/Strandvejen  (Badehusvej 13 rum B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 samt Strandvejen 12-14 rum K4).

  Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6, 813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf er det besluttet at følgende regler skal følges:

  • Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.
  • Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.
  • Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.
  • Der SKAL vises generel ansvarlighed i laboratorierne og på værkstederne.
  • Studerende, der udfører praktiske øvelser eller forsøg af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af arbejdsmiljøloven, og uddannelsesinstitutionen har derfor ansvaret for, at arbejdet (øvelserne og forsøgene) foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.
  • Instruktioner og brugsanvisninger for anvendte apparater og instrumenter skal følges.
  • Udstyr og værktøj må ikke fjernes fra laboratorierne og værkstederne.
  • Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation hos laboratoriepersonalet.
  • Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.
  • Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).
  • Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.
  • Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.
  • Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.
  • Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.), må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og/eller vejlederen.
  • Man må ikke kigge direkte ind i LASER’e eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).
  • Det anbefales kraftigt, at have en ansvarsforsikring.
  • Man må ikke arbejde i laboratoriet alene (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder).

  Grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning.

  English

  Rules for exercises and project work in the laboratories and workshops at Badehusvej/Strandvejen. (Badehusvej 13 room B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 and Strandvejen 12-14 room K4)

  The rules in the power current declaration (Section 6, 813) for ”Installations in electrical control rooms” applies for the laboratories. Consequently, it has been decided that the following rules must be observed in the laboratories And workshops:

  • If the is on, at the laboratory installations, everybody present in the room must be Instructed/Skilled personnel, meaning that everybody must have read the below mentioned rules, and been introduced to the laboratory.
  • The user must know where the main switch and emergency stop is placed.
  • The emergency stop must only be used in emergency situations. The laboratory personnel must be informed if the emergency stop has been activated, before work can be resumed.
  • Absolutely no horseplay. Always act with responsibility in the laboratories and workshops.
  • Students performing practical exercises or tests are covered by the Danish Working Environment Act (Arbejdsmiljøloven) and AAU has the responsibility for making sure the exercises and tests are carried out in a safe, healthy and secure way.
  • Do NOT remove any equipment and tools from the laboratories and workshops.
  • Instructions and manuals for tools and instruments must be followed.
  • Defect/damaged parts must be handed over to the laboratory personnel for repair.
  • It is not allowed to work with direct current voltage (DC) above 60 V.
  • It is not allowed to work with alternating current (AC) above 25 V (root mean square value, RMS).
  • It is allowed only to use the equipment (instruments, cables, test sticks etc.) belonging to the laboratory, unless the laboratory personnel or the user’s supervisor has approved.
  • The laboratory and each single workplace must be clean and tidy at any time. It is not allowed to leave instrument or test cables in an installation that is not connected in both ends.
  • If a person gets an electric shock, this must be reported to the laboratory personnel, also even though there is no visible personal injury.
  • Laboratory work that may cause special danger (mechanical, chemical, explosion danger etc.) must only be carried out after permission from laboratory personnel and supervisor.
  • You must never look directly into LASERs or infrared light emitting diodes (the protection mechanism of the eye does not react on infrared light).
  • It is strongly recommendable to have a liability insurance.
  • It is not allowed to work alone in the laboratory (It is possible to make a dispensation after agreement with the supervisor).

  Severe neglect of the rules may induce expulsion.

 • +

  Metalværksted

       

     

  Der findes følgende værktøj i metalværkstedet:

  Drejebænk, metalbåndsav, søjleboremaskine, kompressor, svejseudstyr og diverse håndværktøj.

  Det er ikke tilladt at svejse uden gyldig paragraf-26 sikkerhedskursus.

  Adgang til værkstedet fås ved henvendelse til værkstedsansvarlig.

  Det er muligt at få adgang til værkstedet via studiekortet. Kontakt værkstedsansvarlig for at få oprettet adgang.

  Metalværkstedets adresse er: Badehusvej 13 rum B242

  Laboratoriesansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

   

  Generelle Sikkerhedsregler/ General Safety Rules

  Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratorierne og værkstederne på Badehusvej/Strandvejen  (Badehusvej 13 rum B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 samt Strandvejen 12-14 rum K4).

  Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6, 813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf er det besluttet at følgende regler skal følges:

  • Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.
  • Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.
  • Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.
  • Der SKAL vises generel ansvarlighed i laboratorierne og på værkstederne.
  • Studerende, der udfører praktiske øvelser eller forsøg af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af arbejdsmiljøloven, og uddannelsesinstitutionen har derfor ansvaret for, at arbejdet (øvelserne og forsøgene) foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.
  • Instruktioner og brugsanvisninger for anvendte apparater og instrumenter skal følges.
  • Udstyr og værktøj må ikke fjernes fra laboratorierne og værkstederne.
  • Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation hos laboratoriepersonalet.
  • Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.
  • Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).
  • Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.
  • Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.
  • Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.
  • Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.), må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og/eller vejlederen.
  • Man må ikke kigge direkte ind i LASER’e eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).
  • Det anbefales kraftigt, at have en ansvarsforsikring.
  • Man må ikke arbejde i laboratoriet alene (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder).

  Grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning.

  English

  Rules for exercises and project work in the laboratories and workshops at Badehusvej/Strandvejen. (Badehusvej 13 room B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 and Strandvejen 12-14 room K4)

  The rules in the power current declaration (Section 6, 813) for ”Installations in electrical control rooms” applies for the laboratories. Consequently, it has been decided that the following rules must be observed in the laboratories And workshops:

  • If the is on, at the laboratory installations, everybody present in the room must be Instructed/Skilled personnel, meaning that everybody must have read the below mentioned rules, and been introduced to the laboratory.
  • The user must know where the main switch and emergency stop is placed.
  • The emergency stop must only be used in emergency situations. The laboratory personnel must be informed if the emergency stop has been activated, before work can be resumed.
  • Absolutely no horseplay. Always act with responsibility in the laboratories and workshops.
  • Students performing practical exercises or tests are covered by the Danish Working Environment Act (Arbejdsmiljøloven) and AAU has the responsibility for making sure the exercises and tests are carried out in a safe, healthy and secure way.
  • Do NOT remove any equipment and tools from the laboratories and workshops.
  • Instructions and manuals for tools and instruments must be followed.
  • Defect/damaged parts must be handed over to the laboratory personnel for repair.
  • It is not allowed to work with direct current voltage (DC) above 60 V.
  • It is not allowed to work with alternating current (AC) above 25 V (root mean square value, RMS).
  • It is allowed only to use the equipment (instruments, cables, test sticks etc.) belonging to the laboratory, unless the laboratory personnel or the user’s supervisor has approved.
  • The laboratory and each single workplace must be clean and tidy at any time. It is not allowed to leave instrument or test cables in an installation that is not connected in both ends.
  • If a person gets an electric shock, this must be reported to the laboratory personnel, also even though there is no visible personal injury.
  • Laboratory work that may cause special danger (mechanical, chemical, explosion danger etc.) must only be carried out after permission from laboratory personnel and supervisor.
  • You must never look directly into LASERs or infrared light emitting diodes (the protection mechanism of the eye does not react on infrared light).
  • It is strongly recommendable to have a liability insurance.
  • It is not allowed to work alone in the laboratory (It is possible to make a dispensation after agreement with the supervisor).

  Severe neglect of the rules may induce expulsion.

 • +

  Modelværksted

       

                                        

   

  I modelværkstedet er der mulighed for at arbejde med alle former for skum og pap med følgende værktøj:

  Skumskærer, båndpudser, båndsav, søjleboremaskine og diverse håndværktøj.

  Materialer såsom 1 og 2 mm. skumpap, karton og flamingo udleveres til 1 studieår i begrænsede mængder af værkstedsansvarlig.

  Adgang til værkstedet fås ved henvendelse til værkstedsansvarlig.

  Det er muligt at få adgang til værkstedet via studiekortet. Kontakt værkstedsansvarlig for at få oprettet adgang.

  Modelværkstedets adresse er: Badehusvej 13 rum B231

  Laboratoriesansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

   

  Generelle Sikkerhedsregler/ General Safety Rules

  Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratorierne og værkstederne på Badehusvej/Strandvejen  (Badehusvej 13 rum B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 samt Strandvejen 12-14 rum K4).

  Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6, 813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf er det besluttet at følgende regler skal følges:

  • Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.
  • Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.
  • Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.
  • Der SKAL vises generel ansvarlighed i laboratorierne og på værkstederne.
  • Studerende, der udfører praktiske øvelser eller forsøg af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af arbejdsmiljøloven, og uddannelsesinstitutionen har derfor ansvaret for, at arbejdet (øvelserne og forsøgene) foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.
  • Instruktioner og brugsanvisninger for anvendte apparater og instrumenter skal følges.
  • Udstyr og værktøj må ikke fjernes fra laboratorierne og værkstederne.
  • Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation hos laboratoriepersonalet.
  • Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.
  • Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).
  • Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.
  • Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.
  • Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.
  • Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.), må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og/eller vejlederen.
  • Man må ikke kigge direkte ind i LASER’e eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).
  • Det anbefales kraftigt, at have en ansvarsforsikring.
  • Man må ikke arbejde i laboratoriet alene (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder).

  Grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning.

  English

  Rules for exercises and project work in the laboratories and workshops at Badehusvej/Strandvejen. (Badehusvej 13 room B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 and Strandvejen 12-14 room K4)

  The rules in the power current declaration (Section 6, 813) for ”Installations in electrical control rooms” applies for the laboratories. Consequently, it has been decided that the following rules must be observed in the laboratories And workshops:

  • If the is on, at the laboratory installations, everybody present in the room must be Instructed/Skilled personnel, meaning that everybody must have read the below mentioned rules, and been introduced to the laboratory.
  • The user must know where the main switch and emergency stop is placed.
  • The emergency stop must only be used in emergency situations. The laboratory personnel must be informed if the emergency stop has been activated, before work can be resumed.
  • Absolutely no horseplay. Always act with responsibility in the laboratories and workshops.
  • Students performing practical exercises or tests are covered by the Danish Working Environment Act (Arbejdsmiljøloven) and AAU has the responsibility for making sure the exercises and tests are carried out in a safe, healthy and secure way.
  • Do NOT remove any equipment and tools from the laboratories and workshops.
  • Instructions and manuals for tools and instruments must be followed.
  • Defect/damaged parts must be handed over to the laboratory personnel for repair.
  • It is not allowed to work with direct current voltage (DC) above 60 V.
  • It is not allowed to work with alternating current (AC) above 25 V (root mean square value, RMS).
  • It is allowed only to use the equipment (instruments, cables, test sticks etc.) belonging to the laboratory, unless the laboratory personnel or the user’s supervisor has approved.
  • The laboratory and each single workplace must be clean and tidy at any time. It is not allowed to leave instrument or test cables in an installation that is not connected in both ends.
  • If a person gets an electric shock, this must be reported to the laboratory personnel, also even though there is no visible personal injury.
  • Laboratory work that may cause special danger (mechanical, chemical, explosion danger etc.) must only be carried out after permission from laboratory personnel and supervisor.
  • You must never look directly into LASERs or infrared light emitting diodes (the protection mechanism of the eye does not react on infrared light).
  • It is strongly recommendable to have a liability insurance.
  • It is not allowed to work alone in the laboratory (It is possible to make a dispensation after agreement with the supervisor).

  Severe neglect of the rules may induce expulsion.

 • +

  Optiklaboratorium

     

  I laboratoriet er der mulighed for at arbejde med optiske forsøg med f.eks. laser og spektroskop.

  Udstyr til forsøgene kan lånes ved henvendelse til laboratorieansvarlig.

  Adgang til optik laboratoriet fås ved henvendelse til laboratorieansvarlig.

  Laboratoriets adresse er: Badehusvej 13 rum B246

  Laboratoriesansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

   

  Generelle Sikkerhedsregler/ General Safety Rules

  Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratorierne og værkstederne på Badehusvej/Strandvejen  (Badehusvej 13 rum B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 samt Strandvejen 12-14 rum K4).

  Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6, 813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf er det besluttet at følgende regler skal følges:

  • Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.
  • Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.
  • Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.
  • Der SKAL vises generel ansvarlighed i laboratorierne og på værkstederne.
  • Studerende, der udfører praktiske øvelser eller forsøg af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af arbejdsmiljøloven, og uddannelsesinstitutionen har derfor ansvaret for, at arbejdet (øvelserne og forsøgene) foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.
  • Instruktioner og brugsanvisninger for anvendte apparater og instrumenter skal følges.
  • Udstyr og værktøj må ikke fjernes fra laboratorierne og værkstederne.
  • Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation hos laboratoriepersonalet.
  • Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.
  • Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).
  • Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.
  • Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.
  • Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.
  • Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.), må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og/eller vejlederen.
  • Man må ikke kigge direkte ind i LASER’e eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).
  • Det anbefales kraftigt, at have en ansvarsforsikring.
  • Man må ikke arbejde i laboratoriet alene (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder).

  Grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning.

  English

  Rules for exercises and project work in the laboratories and workshops at Badehusvej/Strandvejen. (Badehusvej 13 room B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 and Strandvejen 12-14 room K4)

  The rules in the power current declaration (Section 6, 813) for ”Installations in electrical control rooms” applies for the laboratories. Consequently, it has been decided that the following rules must be observed in the laboratories And workshops:

  • If the is on, at the laboratory installations, everybody present in the room must be Instructed/Skilled personnel, meaning that everybody must have read the below mentioned rules, and been introduced to the laboratory.
  • The user must know where the main switch and emergency stop is placed.
  • The emergency stop must only be used in emergency situations. The laboratory personnel must be informed if the emergency stop has been activated, before work can be resumed.
  • Absolutely no horseplay. Always act with responsibility in the laboratories and workshops.
  • Students performing practical exercises or tests are covered by the Danish Working Environment Act (Arbejdsmiljøloven) and AAU has the responsibility for making sure the exercises and tests are carried out in a safe, healthy and secure way.
  • Do NOT remove any equipment and tools from the laboratories and workshops.
  • Instructions and manuals for tools and instruments must be followed.
  • Defect/damaged parts must be handed over to the laboratory personnel for repair.
  • It is not allowed to work with direct current voltage (DC) above 60 V.
  • It is not allowed to work with alternating current (AC) above 25 V (root mean square value, RMS).
  • It is allowed only to use the equipment (instruments, cables, test sticks etc.) belonging to the laboratory, unless the laboratory personnel or the user’s supervisor has approved.
  • The laboratory and each single workplace must be clean and tidy at any time. It is not allowed to leave instrument or test cables in an installation that is not connected in both ends.
  • If a person gets an electric shock, this must be reported to the laboratory personnel, also even though there is no visible personal injury.
  • Laboratory work that may cause special danger (mechanical, chemical, explosion danger etc.) must only be carried out after permission from laboratory personnel and supervisor.
  • You must never look directly into LASERs or infrared light emitting diodes (the protection mechanism of the eye does not react on infrared light).
  • It is strongly recommendable to have a liability insurance.
  • It is not allowed to work alone in the laboratory (It is possible to make a dispensation after agreement with the supervisor).

  Severe neglect of the rules may induce expulsion.

 • +

  Træværksted

   

             

  I værkstedet er der mulighed for at arbejde med alle former for træ med følgende værktøj:

  Trædrejebænk, tykkelseshøvl, bordrundsav, overfræser, rundsav, stiksav, bormaskine, multisliber, rystepudser og diverse håndværktøj.

  Der forefindes diverse træplader og brædder i værkstedet til fri afbenyttelse af 1. studieår.

  Adgang til værkstedet fås ved henvendelse til værkstedsansvarlig.

  Det er muligt at få adgang til værkstedet via studiekortet. Kontakt værkstedsansvarlig for at få oprettet adgang.

  Træværkstedets adresse er: Badehusvej 13 rum B241

  Laboratoriesansvarlig: Flemming Kristoffersen, Badehusvej 13, rum B243, flk@staff.aau.dk, telefon 99 40 97 58

   

  Generelle Sikkerhedsregler/ General Safety Rules

  Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratorierne og værkstederne på Badehusvej/Strandvejen  (Badehusvej 13 rum B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 samt Strandvejen 12-14 rum K4).

  Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6, 813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf er det besluttet at følgende regler skal følges:

  • Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.
  • Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.
  • Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.
  • Der SKAL vises generel ansvarlighed i laboratorierne og på værkstederne.
  • Studerende, der udfører praktiske øvelser eller forsøg af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af arbejdsmiljøloven, og uddannelsesinstitutionen har derfor ansvaret for, at arbejdet (øvelserne og forsøgene) foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.
  • Instruktioner og brugsanvisninger for anvendte apparater og instrumenter skal følges.
  • Udstyr og værktøj må ikke fjernes fra laboratorierne og værkstederne.
  • Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation hos laboratoriepersonalet.
  • Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.
  • Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).
  • Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.
  • Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.
  • Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.
  • Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.), må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og/eller vejlederen.
  • Man må ikke kigge direkte ind i LASER’e eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).
  • Det anbefales kraftigt, at have en ansvarsforsikring.
  • Man må ikke arbejde i laboratoriet alene (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder).

  Grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning.

  English

  Rules for exercises and project work in the laboratories and workshops at Badehusvej/Strandvejen. (Badehusvej 13 room B231, B235, B237, B241, B242, B245, B246, B248 and Strandvejen 12-14 room K4)

  The rules in the power current declaration (Section 6, 813) for ”Installations in electrical control rooms” applies for the laboratories. Consequently, it has been decided that the following rules must be observed in the laboratories And workshops:

  • If the is on, at the laboratory installations, everybody present in the room must be Instructed/Skilled personnel, meaning that everybody must have read the below mentioned rules, and been introduced to the laboratory.
  • The user must know where the main switch and emergency stop is placed.
  • The emergency stop must only be used in emergency situations. The laboratory personnel must be informed if the emergency stop has been activated, before work can be resumed.
  • Absolutely no horseplay. Always act with responsibility in the laboratories and workshops.
  • Students performing practical exercises or tests are covered by the Danish Working Environment Act (Arbejdsmiljøloven) and AAU has the responsibility for making sure the exercises and tests are carried out in a safe, healthy and secure way.
  • Do NOT remove any equipment and tools from the laboratories and workshops.
  • Instructions and manuals for tools and instruments must be followed.
  • Defect/damaged parts must be handed over to the laboratory personnel for repair.
  • It is not allowed to work with direct current voltage (DC) above 60 V.
  • It is not allowed to work with alternating current (AC) above 25 V (root mean square value, RMS).
  • It is allowed only to use the equipment (instruments, cables, test sticks etc.) belonging to the laboratory, unless the laboratory personnel or the user’s supervisor has approved.
  • The laboratory and each single workplace must be clean and tidy at any time. It is not allowed to leave instrument or test cables in an installation that is not connected in both ends.
  • If a person gets an electric shock, this must be reported to the laboratory personnel, also even though there is no visible personal injury.
  • Laboratory work that may cause special danger (mechanical, chemical, explosion danger etc.) must only be carried out after permission from laboratory personnel and supervisor.
  • You must never look directly into LASERs or infrared light emitting diodes (the protection mechanism of the eye does not react on infrared light).
  • It is strongly recommendable to have a liability insurance.
  • It is not allowed to work alone in the laboratory (It is possible to make a dispensation after agreement with the supervisor).

  Severe neglect of the rules may induce expulsion.

 • +

  Velkomst til laboratorier og værksteder

  Første Studieår i Aalborg har et bredt udvalg af laboratorier og værksteder, som er tilgængelig for de studerende på 1. studieår.

  Klik på det laboratorie eller værksted på nedenstående liste, for at få yderligere oplysninger om indholdet.

Læs mere om