Første Studieår på ENG og TECH Fakulteterne

Eksamenstilmelding København

Eksamen København

 • +

  Eksamenstilmelding / application for re-exams - København

  Tilmelding til reeksamen på 1. og 2. semester skal ske via en tilmeldingsblanket, som du finder på denne side og IKKE igennem stads. / Application for re-exams on 1st and 2nd semester happens via an application form, which you will find on this page and NOT in Stads.

  Hvis du har spørgsmål til til- og afmeldingen, kan de sendes til KBH-eksamen@staff.aau.dk
  Questions regarding your application or deregistration, you can send to KBH-eksamen@staff.aau.dk

  OBS giv os besked hurtigst muligt, hvis du ikke bruger en Windows- eller OSX-computer til eksamen/
  NB: let us know as soon as possible if do not use a Windows- or OSX-computer at your exam.

  Tilmeldingsfrist /DEADLINE FOR ENROLLMENT

  Bemærk: Du er automatisk tilmeldt 1. eksamensforsøg.  Der er krav om deltagelse i 1. prøveforsøg for at få adgang til 2. prøveforsøg som reeksamen i samme eksamensperiode (dvs. i februar 2021). Udebliver du fra 1. prøveforsøg, kan du først tilmelde dig en efterfølgende ordinær eksamen som 2. prøveforsøg (dvs. i januar 2022). (Ved 2. og 3. eksamensforsøg skal du selv tilmelde dig eksamen).

  Tilmeldingsfrist til prøver i januar er senest 10. December kl. 12.00*
  Tilmeldingsfrist til prøver i Februar - 1. Februar kl. 10.00*
  * Såfremt resultatet fra den ordinære eksamen ikke er modtaget inden denne dato udsættes tilmeldingsfristen til senest 24 timer efter at eksamensresultatet foreligger.


  Please note: you are automatically enrolled for the 1st examination attempt on 1st and 2nd semester. You are required to attend the 1st examination attempt in order to access the 2nd examination attempt within the same exam period (ie February 2021). If you do not attend your 1st examination attempt, you cannot register for your 2nd examination attempt until the next ordinary exam period (ie January 2022). (For the 2nd and 3rd examination attempt you must register the re-exam).

  Deadline for enrollment for exams in January: Latest 10. December at 12:00*
  Deadline for enrollment for exams in February: First weekday in February at 10:00*
  *If you have not received the result from the ordinary exam within this day, the deadline is postponed until 24 hours after having received the result.

  REGLER MED AFMELDING TIL REEKSAMEN KAN SES NEDERST PÅ SIDEN
  SCROLL DOWN FOR RULES ABOUT DEREGISTERING FROM AN EXAM .

  Dato for eksamener i vintertermin 2021 finder du her/for exam dates in winter 2021, click here.
  siden opdateres løbende / the page is continually updated

  TILMELDINGSBLANKETTER - skal sendes fra din AAU-mail.
  APPLICATIONS - must be sent from your AAU-mail.
  HUSK - Tilmeld dig moodle-rummet, så du kan tjekke om der er en afleveringsopgave eller lign. i løbet af semesteret.
  REMEMBER - enroll yourself in the moodle-room, so you can see if you need to hand-in anything or the like, during the semester.

  Hvis link på din aktuelle uddannelse ikke virker, kan du læse mere her.


  By-, Energi og Miljøplanlægning
  Bæredygtigt Design
  Landinspektør
  Medialogi
  Teknoantropologi

 • +

  Afmelding fra eksamen København

   

  (English version below)
   

  Det er ikke muligt at afmelde sig ordinære eksamener på 1. studieår.

  Såfremt der foreligger usædvanlige forhold kan studienævnet dispensere fra dette krav. Ansøgning om dispensation fra kravet til deltagelse i de ordinære eksamensforsøg sendes til uddannelsens studienævn. 

  Sidste frist for rettidig afmelding til eksamener udover de ordinære eksamener (herunder omprøver) er 5 hverdage kl. 12.00 før dagen for prøvens afholdelse.

  Afmelding skal ske skriftligt med den studerendes underskrift og skal være studiesekretæren i hænde (Frederiks Kaj 10A, 2450 København SV) senest 5. hverdag kl. 12.00 før dagen for prøvens afholdelse! Blanketten kan sendes på mail til KBH-eksamen@staff.aau.dk, husk at sende fra AAU mail. Når den er sendt fra AAU mail, gælder dette som underskrift.
   

  SYGDOM
  Der vil dog kunne tillades framelding til ordinær og omprøve på grund af sygdom forud for eksamen samt under en eksamen, der afbrydes på grund af sygdom. Er du syg på eksamensdagen, skal du sygemelde dig pr. mail til KBH-eksamen@staff.aau.dk  inden kl. 09.00 og melde dig syg.
  Sygdom skal senest 2 uger efter prøvens afholdelse dokumenteres ved lægeerklæring.
  Lægeerklæringen er for den studerendes egen regning.


  Nedenfor kan ses en oversigt over rettidig afmelding:

   

    Eksamen en mandag Eksamen en tirsdag Eksamen en onsdag Eksamen en torsdag Eksamen en fredag
  Mandag kl. 12:00 x        
  Tirsdag kl. 12:00   x      
  Onsdag kl. 12:00     x    
  Torsdag kl. 12:00       x  
  Fredag kl. 12:00         x

  AFMELDINGSBLANKETTEN FINDER I HER

  _________________________________________________________________________________________________

  Deregistration from the exam
   

  It is not possible to unsubscribe from the ordinary exam at First Year of Studies.


  In case of unusual circumstances, the studyboard can make an exemption from this requirement. The application concerned with exemption from this requirement of attendance in the ordinary examination period is to be sent to the study board of the education. 


  The final deadline for timely deregistration from the exams, other than the ordinary exams (re-examinations included), is 5 weekdays at 12.00 (a.m.) before the day for the exam is conducted.


  The deregistration has to be made in written form with the student’s signature and must be handed in to the programme secretary (Frederiks Kaj 10A, 2450 København SV) no later than the 5th weekday at 12.00 (a.m) before the day for the exam is conducted! You can send the deregistration form by email to KBH-eksamen@staff.aau.dk, remember to send it from your AAU mail. When you send it from your AAU mail, it is valid as your signature.

  ILLNESS
  It will be allowed to sign-off the ordinary exam and re-exam caused by illness beforehand the exam, and during the exam cut off by illness. If you are ill on the day of the exam you must send at mail to KBH-eksamen@staff.aau.dk before 9 o’clock and inform about your illness. The illness has to be documented through a doctor’s note 2 weeks after the conduction day of the exam at the latest. The doctor’s note is paid by the student him-/herself. 

   

    Exam on a Monday Exam on a Tuesday Exam on a Wednesday Exam on a Thursday Exam on a Friday
  Monday at 12:00 x        
  Tuesday at 12:00   x      
  Wednesday at 12:00     x    
  Thursday at 12:00       x  
  Friday at 12:00         x

  FIND THE DEREGISTRATION FORM HERE

Kontakt København

Første Studieår ved
Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Frederikskaj 10A
2450 København SV

Mail: cmb@staff.aau.dk
Telefon: 9940 7651