Første Studieår på ENG og TECH Fakulteterne

Esbjerg

Velkommen til Første Studieår ved Engineering og TECH

Velkommen til dit første studieår på en uddannelse under enten Det Ingeniør- og naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) eller Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH). Under Uddannelsesoversigt finder du en liste over de uddannelser, der er tilknyttet Første Studieår.

Her på siden kan du finde mange af de oplysninger, du har brug for på dit første studieår bl.a. skemaer, boglister, gruppeoversigt, eksamen, kontaktoplysninger og meget mere.

Vi har også samlet svar på mange af de generelle spørgsmål i vores FAQ. Men spørg os endelig, hvis der er noget, der virker forvirrende – for det vil der være, når du starter på universitetet. Der er nye vaner og rutiner, du skal ind i, og det sker ikke den første dag og måske ikke engang det første semester.

Du er velkommen til at kontakte administrationen på Første Studieår, du finder medarbejderne her.

Dit Første Studieår

 • +

  FAQ

  Vi har samlet en lang række informationer i en FAQ, der kan være nyttig for dig både før, under og efter din tid på Første studieår ved ENG og TECH.

  Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål på listen, eller har du brug for at få noget uddybet, er du altid velkommen til at kontakte din studiesekretær – vi står klar til at hjælpe.

 • +

  Hvem er vi og hvad kan vi hjælpe med

  Studiesekretæren

  Der er tilknyttet en studiesekretær til hver uddannelse. Vores opgaver er bl.a., i samarbejde med undervisere, vejledere og andre sekretærer at planlægge skema og eksamener, samt at vejlede og henvise dig videre til de rette afdelinger på AAU.

  Studiesekretæren på Første Studieår er sekretær for flere uddannelser, så husk derfor altid at skrive hvilket studie, du går på, når du kontakter os. Så er det meget nemmere og hurtigere at hjælpe dig.

  Du finder en oversigt over alle sekretærerne her

  Vores kontortider er:
  mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
  fredag kl. 8.00-15.00

  Er din egen studiesekretær (Sara L. Hildebrandt) ikke at træffe i det tidsrum, står en af de andre sekretærer klar til at hjælpe. 

   

  Semesterkoordinatorerne

  Semesterkoordinatorens opgave er at lede arbejdet med at tilrettelægge, koordinere og evaluere de faglige aktiviteter, så de stemmer overens med studieordningen. Hvis du har nogle spørgsmål, forslag, problemer, ønsker eller klager i forbindelse med dit igangværende semester, er semesterkoordinatorerne et godt sted at starte. 

  Oversigt over studiesekretærer og semesterkoordinatorer for efteråret 2021

   

  Facility Support / bygningsbetjentene

  Facility Supporterne fører tilsyn med bygningerne, fordeler post tager sig af glemte sager, håndterer affald og meget mere. De kan hjælpe, hvis du skal have aktiveret dit studiekort, strømmen pludselig er gået, eller du har glemt din lader i et undervisningslokale

  Du finder dem her: Campus Service

   

  IT-support 

  På Aalborg Universitet har du mulighed for at få hjælp til IT. På AAU IT Service hjemmeside kan du finde vejledninger og få IT support samt finde åbningstiderne for den lokale servicedesks vi har på Niels Bohrs Vej 8.  

   

  Laboratorier og værksteder

  Aalborg Universitet Esbjerg har et bredt udvalg af laboratorier, som er tilgængelig for de studerende på 1. studieår. Der forefindes standard laboratorier på de forskellige uddannelsesretninger, studenter workshops og elektronik laboratorier. Derudover er der en række special laboratorier hvor der er placeret specialmaskiner.

  Laboratorieansvarlig: Henry Enevoldsen (hen@et.aau.dk)

   

  STUDIEVEJLEDNING 

  Der er tilknyttet en studievejleder, der kan vejlede dig omkring det faglige indhold på uddannelsen, herunder studiemiljø og dispensationer.

  Har du spørgsmål om valg af uddannelse, optagelse og adgangskrav, orlov eller studieophør, er det den centrale studievejledning, du skal have fat i. Dem finder du her

   

  BOGLISTE

  Din bogliste finder du på Factumbooks hjemmeside under ”Pensumlister”. Du kan også købe bøger, kontorartikler mv. hos dem. Du kan se oversigt over udleveringssteder her.
  Pensumliste kan du finde her 

 • +

  Aflevering, eksamensfrister, ferie og helligdage

  Afleverings- og eksamenstidspunkter / Hand-in deadlines and exams

  Se afleverings- og eksamenstidspunkter for studieåret 2021/2022 her (PDF)

  English below

  FERIER OG HELLIGDAGE PÅ FØRSTE STUDIEÅR

  1. SEMESTER

  Juleferie den 24. december - den 1. januar.

  2. SEMESTER

  Skærtorsdag og 2. påskedag.
  St. Bededag.
  Kr. Himmelfartsdag.
  2. pinsedag.

  EFTER FØRSTE STUDIEÅRS AFSLUTNING

  Sommerferie fra den 1. juli til den 31. august - dog afholdes der altid omprøver i august måned!
   

  De samme regler for ferier og helligdage gælder også på 3.-10. semester.

  1. semester starter altid 1. september. Såfremt dette er en lørdag eller søndag så først kommende hverdag efter 1. september. Ulige semestre (3.,5.,7. og 9.) starter altid dagen efter 1. semester af hensyn til tutorordningen.

  2. semester starter altid 1. februar. Såfremt dette er en lørdag eller søndag så først kommende hverdag efter 1. februar. Lige semestre (4.,6.,8. og 10.) starter samme dag som 2. semester. 

  ENGLISH 

  1ST SEMESTER

  Christmas holiday: December 24th to January 1st.

  2ND SEMESTER

  Maundy Thursday and Easter Monday
  Great Prayer Day
  Ascension Day
  Whit Monday

  AFTER ENDING FIRST YEAR OF STUDIES

  Summer holiday from July 1st to August 31st.
  - However, re-exams are always held in August.

  The same rules for holidays also apply to semesters 3rd to 10th.

  1st semester always begins on September 1st. If this is a Saturday or a Sunday, it is the first weekday after September 1st. Uneven semesters (3rd, 5th, 7th and 9th) always begin the day after 1st semester in consideration of the tutors.

  2nd semester always begins on February 1st. If this is a Saturday or a Sunday, it is the first weekday after February 1st. Even semesters (4th, 6th, 8th and 10th) begin on the same day as 2nd semester.

 • +

  Uddannelsens opbygning

  UDDANNELSENS OPBYGNING

  Studiet består dels af projektarbejde i grupper, dels af kurser, hvor tiden fordeles med ca. en halvdel til hver.

  PROJEKTARBEJDET

  Projektarbejdet består i, at I i projektgruppen udarbejder et projekt af mindre eller
  større omfang, der inden for visse begrænsninger udformes og løses af jer selv. Dette gruppearbejde betegnes som problemorienteret og problembaseret gruppearbejde - POPBL, men hvad betyder det egentligt? 

  GRUPPEARBEJDET

  De fleste af jer har nok prøvet at arbejde i grupper, men som oftest i kortere perioder og i grupper dannet til lejligheden.

  På Aalborg Universitet dannes der projektgrupper bestående af 7 studerende for
  et helt semester (½ år) ad gangen. Som oftest foretager de studerende selv gruppedannelsen, men på Første Studieår arbejdes dog i administrativt dannede grupper i den første måned - den såkaldte P0-periode.

  PROJEKTORGANISERET

  Projektarbejdet forløber som et større arbejde gennemført over et helt semester (dog starter Første Studieår med et øvelsesprojekt - P0-projektet, som varer den første måned for de fleste af uddannelserne).

  Arbejdet foregår i grupperne og dokumenteres i en projektrapport, som afleveres og evalueres (eksamineres) ved en prøve ved semesterets afslutning. I forbindelse med projektarbejdet får I vejledning. Udover den løbende vejledning afholdes i hvert semester et statusseminar, hvor gruppernes arbejde diskuteres.

  PROBLEMORIENTERET

  Alle kender begreberne opgave og opgavebesvarelse, fysikøvelse og fysikrapport. Fælles for disse er, at der som oftest vil kunne skelnes mellem en rigtig og en forkert løsning, et facit, fordi opgaven har et snævert løsningsfelt. I projektarbejdet ved Aalborg Universitet er "opgaven" åbent formuleret, bearbejdningen er søgende og den valgte problemstilling styrer gruppens indsamling af viden. Løsningsfeltet er åbent.

  Hver gruppe tager udgangspunkt i en afgrænset del af virkeligheden. Denne del bearbejdes (analyseres), så indeholdte problemstillinger afdækkes. Der foretages en afgrænsning og formulering af problemet og til slut behandles/løses problemet.

  Det er klart, at alle projekter, som følge af ovenstående må blive forskellige. Begrebet ”facit” må opgives og erstattes af en vurdering af det enkelte projekts indhold og kvalitet. Det betyder, at der ikke kun findes én rigtig løsning, men flere forskellige, der alle har deres fordele og ulemper. Disse må herefter vurderes i forhold til de opstillede løsningskriterier og der drages en konklusion af vurderingen.

  KURSERNE

  Kurserne er en kombination af forelæsninger, opgaveregning og selvstudium. Opgaveregningen sker i grupperne med støtte fra kursusholder og/eller hjælpelærere undervejs. Kurser bedømmes særskilt. Det vil sige, at der afholdes en afsluttende eksamen. 

  UDDANNELSER/SEMESTRE

  Der starter ca. 1.700 studerende på Første Studieår i år på ca. 31 uddannelser med 10-135 studerende på hver uddannelse. 1. og 2. semester på hver uddannelse er en organisatorisk og administrativ enhed med eget sekretariat. Flytning til en anden uddannelse kan kun ske imens der stadig er åben for optag på uddannelsen. Hvis ikke man kan nå dette, kan der først skiftes uddannelse efter 2. semester. For yderligere oplysninger herom er man velkommen til at henvende sig hos sekretær Helle Busk Jensen, lokale A204 eller mail.

 • +

  Uddannelsesoversigt/Education Overview - Esbjerg

  --English below--

  Kære studerende.

  Her finder du links til studierenes Moodle sider. Siderne vil blive opdateret med skema, boglister og information om kurserne helt frem til studiestart. 

  Nedenstående link vil være aktive fra den 15. august. Check derfor siderne med jævne mellemrum frem til studiestart, så du er bedre klædt på, når uddannelsen går i gang.

  Bemærk, at de nævnte link henviser til vores Moodle system. Moodle systemet får du automatisk adgang til den 15. august. For at logge ind skal du benytte din AAU student mail og tilhørende password. Du vil blive måske blive spurgt om du ønsker at "tilmelde/subscribe" til det pågældende kursus/semesterside og det skal du sige ja til :)

  Vi glæder os til at hilse på dig den 1. september!

  Med venlig hilsen
   
  Sara Lindberg Hildebrandt
  Studiesekretær

  ______________________________________________________

  Dear students.

  Here you will find links to the student Moodle sites. The pages will be updated with schedule, booklists and information about the courses right up to the start of the study.

  The link below will be active from the 15th. August. Therefore, Check the pages once in a while, until the start of the study, so that you are up to date before study start.

  Please note that the mentioned link refers to our Moodle system. The Moodle system gives you automatic access the 15th. August. To log in, you must use your AAU student mail and associated password. You may be asked if you want to  "Enroll/subscribe " a course/semester page and for this you must say yes :)

  We look forward to welcoming you on 1 September!

  Sincerely,
   
  Sara LIndberg Hildebrandt
  Study Secretary

   

  Det Ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet

  Applied Industrial Electronics
  Bygge- og Anlægskonstruktion
  Energi
  Kemi og Bioteknologi / Chemical Engineering and Biotechnology
  Maskinkonstruktion

Kontakt Esbjerg

Første Studieår ved
Det Naturvidenskabelige Fakultet
Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg

Mail: slh@staff.aau.dk
Telefon: 9940 9732